مس ۶۸۰۰

۵۲۶,۱۰۰ تومان

گین ۶۸۰۰

۴۳۷,۲۰۰ تومان

گین ویت ۲۶۰۰

۱۸۰,۰۰۰ تومان

گلد وی ۹۰۸

۲۲۲,۶۰۰ تومان